ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

บริการทำblogspot.com ราคา 1999.-รับโมดิฟลายบล็อก
บล็อก (อังกฤษ: blog) หรือ เว็บล็อก (weblog) เปนหนาเว็บประเภทหนึ่ง ซึ่งคำวblog อมาจากคำวาweblog หรือ web log โดยคำวweblog นั้นมาจาก web (เวิลดไวดเว็บ) และ log (ปูม, บันทึก) รวมกันหมายถึง บันทึกบนเวิลดไวดเว็บ นั่นเองในปจจุบันบล็อก ถูกใชเปนเครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหมไมว่าจะเปนการประกาศขาวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพรผลงาน ฯลฯ และกำลังเปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยขณะนี้ไดมีผูใหบริการบล็อกมากมาย ทั้งแบบใหบริการฟรี และเสียคาใชจาย
Blogger Templates รูปแบบมีใหเลือกแตงดั่งใจนึกมากกว1000 กวาแบบ http://www.bloggerthemes.net/
ราคาเพียง 1,999 บาท
ตัดสินใจวันนี้ รวยวันนี้เพราะขายของไดชัวร
ตัวอย่างบล็อกคนดู 2แสนกว่าๆ
ดูกล้องสดๆจากเขื่อนเจ้าพระยา&ฟังเพลงมันส์ๆ:http://www.0879181778.blogspot.com
ฟังเรื่องข้าวอินทรีย์(เปิดลำโพงด้วยครับ):http://www.organicricesingburi.blogspot.com
บางระจันดีไซน์:http://www.bangrachandisai.blogspot.com