ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program's web site. Thanks in advance.

หญ้าในนาข้าวไม่ตาย20-50วันปรึกษาได้

ข้อความวิ่งบนบาร์ด้านบน

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

สั่งซื้อปุ๋ยเคมีกลุ่มหรือกองทุนหมู่บ้านได้แล้ววันนี้ by ป.เคมีภัณฑ์

1.ปุยเคมี    ยี่หอ”      ปลอยวางเรื่องยี่หอบางก็ได
2.มีสูตร 16-8-8 / 16-20-0 ไหม  เปลี่ยนสูตรบางก็ได
3.ราคาเทาไหร และ คาขนสงกี่บาท  ตองวัดดวยGPS”
4.ไมถามเพราะไมรู : ฟลเลอรเปนอะไร สเปรยเคลือบกี่ชั้น
5.ตองโอนกอนเหรอ  ใชแลวเพราะรถขนสงเอกชนไมมีใครตามไปเก็บเงินปลายทาง
เราแนะนำการใชปุยเคมีแบบประเทศเกษตรกรรมชั้นนำของโลก อิสราเอล

เพื่อคุมเงินและคุมเวลาที่รอคอย  ผลงานนำหนา วิชาการล่ำเลิศ สายดวน: 087-9181778